Zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Lp.
Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych (ulga 100%)
Dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego
1.
Posłowie i Senatorowie RP
Legitymacja poselska lub senatorska.
2.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do osób jak w pkt. 6.
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS . Oświadczenie inwalidy o wyznaczeniu przewodnika.
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.
3.
Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich opiekunowie
Legitymacja szkoły specjalnej , dokument potwierdzający pełnienie obowiązku opiekuna.
4.
Dzieci w wieku do ukończenia 7 roku życia
Dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka.
5.
Osoby, które ukończyły lub w danym roku kończą 70 rok życia
Dokument urzędowy ze zdjęciem stwierdzający wiek uprawnionego.
6.
Osoby:
  1. Zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej.
  2. Całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji*.
  3. Niewidome lub ociemniałe.
  4. Niepełnosprawni  – w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego.
 Na podstawie decyzji ZUS, orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu, legitymacji wydanej przez  ten organ oraz Certyfikat psa asystującego.
7.
Opiekunowie towarzyszący osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji.
Oświadczenie ustne osoby niepełnosprawnej o wyznaczeniu opiekuna oraz dokument tożsamości opiekuna.
8.
Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z :
-uszkodzeniem narządu wzroku (04- O)
-naruszoną sprawnością narządu ruchu (05-R)
-uszkodzeniem narządu słuchu (03-L).
Na podstawie decyzji ZUS, orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia  Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu, legitymacji wydanej przez  ten organ oraz dokument tożsamości.
9.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z dokumentem poświadczającym, że niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną.
10.
Opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką
  1. podróżujący z uprawnionym,
  2. podróżujący po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej) – na podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w Żegludze Ostródzko – Elbląskiej z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjnoterapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta Ostróda.
11.
Zasłużeni honorowi dawcy krwi – kobiety co najmniej 10l, mężczyźni co najmniej 12l oddanej krwi
Legitymacja „Zasłużony honorowy dawca krwi” określonego w załączniku nr 3 pkt 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. z 2017r. poz. 1742) wraz z dokumentem tożsamości.
12.
Honorowi obywatele Miasta Ostródy
Honorowi obywatele Miasta Ostródy
13.
Umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej oraz straży granicznej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych
Legitymacja służbowa
14.
Uczniowie dziennych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Legitymacja szkolna
15.
Dzieci i młodzież realizująca obowiązek nauki w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Legitymacja szkolna lub zaświadczenie z placówki oświatowo-wychowawczej.
16.
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka
Legitymacja pracownika socjalnego lub Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę lub zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie ważne przez okres 30 dni od dnia jego wystawienia

Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym). Kontroler ma prawo do nałożenie opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.

* Osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji jest osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) albo posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) bądź inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy.

Lp.
Uprawnieni do przejazdów ulgowych
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego
1.
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia
Legitymacja szkolna lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny równoważny dokument potwierdzający inwalidztwo.
2.
Studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich oraz doktoranci
Legitymacja studencka i doktorancka.
3.
Emeryci i renciści  w wieku powyżej (60 kobiety, 65 lat mężczyźni)
Decyzja emerytalna lub rentowa wydana przez jednostkę ds. rent lub emerytur oraz dowód osobisty.
4.
Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów o kombatantach
Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym). Kontroler ma prawo nałożenie opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.

Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie

Uchwała Nr XXIII/123/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie

Uchwała Nr XXIII/134/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie

Uchwala Nr LVIII/321/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie

 

 

Skip to content