REKRUTACJA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

REKRUTACJA NA STANOWISKO GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. NIE WYŁONIONO KANDYDATA
 
REKRUTACJA NA STANOWISKO GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO
Zarząd Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49
poszukuje pracownika na stanowisko
GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO
Wymagania formalne:
 1. Wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość lub ekonomia,
 2. Udokumentowany min. 5-letni staż pracy w spółkach prawa handlowego na stanowisku głównego księgowego,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe:                                                    
 1. Znajomość przepisów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 2. Znajomość przepisów prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT, Akcyza),
 3. Znajomość zagadnień rozliczania płac,
 4. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 5. Dokładność, skrupulatność i terminowość,
 6. Zdolność analitycznego myślenia,
 7. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, program księgowy),
 Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.: 
 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Kontrola merytoryczna dokumentów, zapewnienie kompletności i poprawności księgowań,
 3. Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych, naliczanie i regulowanie podatków,
 4. Monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów i przychodów spółki,
 5. Sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
 6. Sporządzanie innych sprawozdań i zestawień na zlecenie Prezesa Zarządu Spółki, Urzędu Miasta i Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Nadzór nad pracą działów księgowości oraz kadr i płac,
 8. Uczestniczenie w zebraniach i spotkaniach z „władzami” Spółki,
 9. Wsparcie wszystkich szefów działów oraz poszczególnych działów w zakresie prawidłowości rozliczeń oraz właściwego wypełniania przyjętej „polityki księgowości”.
 Wymagane dokumenty: 
 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Referencje z poprzednich miejsc pracy (minimum 2 szt.)
 4. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 5. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
 7. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia,
 10. Aktualne dane adresowe kandydata, nr telefonu, adres e-mail.
 Wymagane dokumenty należy składać:
– osobiście w sekretariacie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49;
lub
– pocztą na adres 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49 z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO
lub
– pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@zegluga.com.pl z tytułem wiadomości: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO
 
w terminie do dnia 18 marca 2021 roku do godz. 24.00.
 
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, mogą pozostać nierozpatrzone.
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Skip to content