Rekrutacja na stanowisko Głównego Księgowego


Zarząd Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49


poszukuje pracownika na stanowisko


GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagania formalne:
 1. Wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość lub ekonomia,
 2. Udokumentowany min. 2-letni staż pracy w spółkach prawa handlowego na stanowisku głównego księgowego,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe: 
 1. Znajomość przepisów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 2. Znajomość przepisów prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT),
 3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 4. Dokładność, skrupulatność i terminowość,
 5. Zdolność analitycznego myślenia,
 6. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, program księgowy),
 Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.: 
 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Kontrola merytoryczna dokumentów, zapewnienie kompletności i poprawności księgowań,
 3. Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych, naliczanie i regulowanie podatków,
 4. Monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów i przychodów spółki,
 5. Sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
 6. Nadzór nad pracą działu księgowości,
 Wymagane dokumenty: 
 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…) – RODO”,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia,
 6. Aktualne dane adresowe kandydata, nr telefonu, adres e-mail.
 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49  lub pocztą na adres 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49 z dopiskiem:
DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO
w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 
Skip to content