Informacja dla klientów Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

 

Szanowny Kliencie,

W Żegludze Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i firm współpracujących z nami. Nasze działanie zostało w pełni dostosowane do unijnych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest: Żegluga Ostródzko–Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia zapisów umowy, złożonego zamówienia, oraz wykonania obowiązków prawnych przez Administratora, w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych. Zebranie danych osobowych ogranicza się do minimum niezbędnego do realizacji danego celu. Dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.

Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych, np. Urząd Skarbowy, bank, wymiar sprawiedliwości – w zakresie niezbędnym do wykonania celu, jakiemu służy dane udostępnienie. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej. Dane są przechowywane na czas realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu ich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Pragniemy Państwa zapewnić, że Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi RODO.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Grzegorzem Szajerka wysyłając maila na adres:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy

Skip to content